Paybox signs a major agreement with Discount Bank – 2017

בישראלPayboxהדפס כתבה דיסקונט תקבל רישיון להפעיל את אפליקציית

Screenshot_1

DISCOUNT BANK ANNOUNCED ON MONDAY 15TH MAY 2017 THAT
IT HAS PURCHASED AN OPERATION LISCENCE OF THE PAYBOX
SOCIAL PAYMENT PLATFORM. THE BANK IS RESPONDING TO THE
DEMAND FOR MOBILE PAYMENT SOLUTIONS.

דיסקונט תקבל רישיון להפעיל את אפליקציית Payboxבישראל

אחרי בנק הפועלים ולאומי, גם בנק דיסקונט נכנס לפעילות בתחום אפליקצייתהתשלומים
■ PayBox היא אפליקציה שהוקמה לפני 3 שנים, ומטרתה איסוף כספיםלקבוצות למטרות
שונות כגון רכישת מתנה משותפת או תשלום ארוחה משותפתבמסעדה

עירית אבישר17/5/15

אחרי בנק הפועלים ולאומי, גם בנק דיסקונט נכנסלפעילות בתחוםScreenshot_2
אפליקציית התשלומים.היום (ב’) פרסם הבנק את דוחותיו הכספיים,
ומהם עולה כי לפני מספר שבועות הוא חתםעל הסכם עם הסטארט­אפ
הפיננסי PayBox, לפיו ירכוש רישיון בלעדי להפעלת האפליקציהוהאתר
בישראל, וכן ירכוש מספר נכסים ושירותים שיאפשרו לו להמשיך
ולהפעיל אתהאפליקציה. עסקה זו כפופה לאישור בנק ישראל ולביצוע
התאמות טכנולוגיות.

PayBoxהיא אפליקציה שהוקמה לפני 3 שנים,paybox
ומטרתה איסוף כספים לקבוצות למטרותשונות כגון
רכישת מתנה משותפת או תשלום ארוחה משותפת
במסעדה. בנוסף ניתן גםלשלוח כסף בהעברה ישירה
לאיש קשר, או לחלופין לשלוח בקשת תשלום.
השימושבאפליקציה נעשה ללא תשלום עד לתקרה
מסוימת. האפליקציה פותחה ע”י מספר
סטודנטיםבמסגרת חממת היזמות של המכללה למינהל,
ולפני כשנה וחצי יצאה לסבב גיוס של מיליוןדולר.

הפעלת PayBoxבישראל תאפשר לדיסקונט להיכנס לפעילות בתחום עולם התשלומים
הדיגיטלי. בשנה האחרונה השיקו גם בנק הפועלים ולאומי אפלקיציות דומות בשם Bitופפר-
פאיי. אלא, שבעוד שאפליקציות אלה פותחו בבנקים הגדולים, הפעם קונה דיסקונטאפליקציה
מוכנה.

תחום התשלומים הדיגיטלי נחשב לאחד מהתחומים המרכזיים של ענף הפינטק ולעתיד
שלעולם התשלומים. יחד עם זאת, אין כיום לאפליקציות אלה כמעט הכנסות והן
למעשהמסבסדות את עלויות העברת התשלום ללקוחותיהן. הציפייה היא כי בעתיד, ולאחר
שיצברומחזורי פעילות גדולים, הן יפתחו שירותים נוספים, כמו סליקה לבתי עסק, ובעבורם
יגבותשלום.

בעוד פועלים ולאומי מבצעים השקעות עתק בתחום הטכנולוגי במטרה למצב עצמםכחדשנים וכדי
להתמודד עם המהפיכה הטכנולוגית בענף, דיסקונט אינו יכול להרשות לעצמו,מפאת גודלו,
השקעות כאלה. יחד עם זאת, הבנק מעוניין להציג פיתוח והתקדמותדיגיטליים, ולכן בורר בקפידה
את השירותים והמוצרים בהם הוא משקיע.